97 หมู่ 7 ต.นาคู่ อ.นาแก,
จ.นครพนม 48130

0-4253-0943 Fax. 0-4253-0944
en.const7@gmail.com

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 880

ประวัติโครงการ

 

โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 7 มีชื่อเดิมว่า โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ได้ขอใช้บริเวณหัวงาน ปตร. บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นที่ ทำการและเริ่มมาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2546 มีหน้าที่ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก และ โครงการชลประทานขนาดกลาง ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และต่อมาได้มีคำสั่งกรมชลประทานที่ 239/2554 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นหน่วยงานภายใน ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อจาก โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 7 เป็นสำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโดยมีพื้นที่และหน้าที่รับผิดชอบในเขต 2 จังหวัด เช่นเดิม และในปัจจุบันตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 201/2555 เรื่องการ แบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1 - 17 (เป็นการภายใน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 7 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ในเขต 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม และได้ย้ายจากสังกัด สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มาสังกัดสำชลประทานที่ 7 โดยมีลักษณะงานที่รับผิดชอบดังนี้